دسته: سایت های غیرفعال

0

سایت مدیاسیتی اضافه شد.

سایت مدیاسیتی به ربات اضافه شد. آدرس سایت: http://4mediasity.in برای دانلود از این سایت لینک صفحه ی فیلم را به ربات ارسال کنید. سایت مدیاسیتی تعطیل شده است و امکان دانلود از آن وجود...

0

سایت thevideo اضافه شد

سایت thevideo به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک از thevideo به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید. این سایت غیرفعال میباشد.

0

سایت depfile اضافه شد

سایت depfile به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک فایل از depfile به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید. این سایت غیرفعال میباشد.

0

سایت dailymotion اضافه شد

سایت dailymotion به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک از dailymotion به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید. این سایت غیرفعال میباشد.

0

سایت uploadrocket اضافه شد

سایت uploadrocket به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک فایل از uploadrocket به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید. این سایت غیرفعال میباشد.

0

سایت سینما (30nama) اضافه شد.

سایت سینما (30nama) به ربات اضافه شد. آدرس سایت: http://30nama.global برای دانلود از این سایت لینک صفحه ی فیلم را به ربات ارسال کنید. این سایت دیگر توسط ربات پشتیبانی نمیشود.

0

سایت مای کره اضافه شد.

سایت مای کره به ربات اضافه شد. آدرس سایت: https://my1korea.in برای دانلود از این سایت, لینک دانلود فیلم را به ربات ارسال کنید. سایت مای کره تعطیل شده است و امکان دانلود از آن...

0

سایت usersfiles اضافه شد

سایت usersfiles به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک فایل از usersfiles به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید. این سایت غیرفعال میباشد.

0

سایت uploadcloud اضافه شد

سایت uploadcloud به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک فایل از uploadcloud به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید. این سایت غیرفعال میباشد.

0

سایت sendspace اضافه شد

سایت sendspace به ربات اضافه شد. شما هم اکنون میتوانید با ارسال لینک فایل از sendspace به ربات, لینک مستقیم آن را دریافت کنید. این سایت غیرفعال میباشد.